Maritim – Maritim & logistikk nettverk

Har du husket Skattefunnsøknaden?

image002


Invitasjon til bedriftsbesøk i Borg Havn

invitasjon-Morgenmøte-23


Invitasjon til morgenmøte 23.03

invitasjon-Morgenmøte-23

Som det første i serien av presentasjoner av havnene i Østfold har vi gleden av å invitere til Morgenmøte Moss Havn.

Kom og hør om Moss Havns situasjon og framtid i byens historisk mest krevende infrastrukturprosjekter

Tid: 23. 03, kl. 08.00 – 11.00
Sted: Moss Havn
Påmelding innen 13. mars til paamelding@mnu-as.no

Se hele programmet her


midtveisevalueringen-sluttrapport-mnu-1-0-1


Nettverkskonferanse

Les presentasjonene her:

Agenda
1.0 – Velkommen. Hvor går veien videre?
2.0 – Godsomlegging fra vei til sjø
3.0 – Nettverkskonferanse
4.0 – Nettverkskonferanse MNU
5.0 – VGM – Nytt regelverk i sjøfrakten
6.0 – Utfordringer mot år 2050
7.0 – VareeierForum og Shortsea Promotion
8.0 – Asko er en del av NorgesGruppen


 
Åpen nettverkskonferanse - invitasjon

 

Sommerhilsen-fra-GRO_pfd

 

Tenketank – Sammendrag fra idemyldringen

Maritim&Logistikk nettverk

Nettverket Maritim&Logistikk har som formål å bidra med tilrettelegging for etablering av nye logistikk virksomheter og bidra til styrking av eksisterende virksomheter, også på kunde- og leverandørsiden. Det er lite som tyder på at logistikk være seg på sjø, bane eller land, blir mindre aktuelt i vår region fremover. Betydelig befolkningsvekst er forventet i hele østlandsområdet. I vår region, som den mest sentralt plasserte, vil kravet til optimale og miljøvennlig logistikkløsninger øke betydelig fremover.

 

Aktive nettverk av ulike aktører gir bedre og raskere resultater – taktskifte i Maritim&Logistikk-nettverket i vår region.

Aktivitetene og engasjementet i nettverket skal løftes og økt verdiskaping for næringen er forventet. For å sikre sterk forankring i næringens behov er nettverksledelsen styrket, og gjennomføringen av en tenketank 7. mai i år definerte starten på verdiskapingsløftet innenfor logistikk i Østfold. Formålet med tenketanken var å identifisere aktuelle felles problemstillinger som nettverket skal jobbe videre med fremover og komme frem til konkrete aksjoner. Gjennom gode presentasjoner og engasjert deltakelse kom det frem mange relevante temaer som alle er dokumentert for videre bearbeiding. Noen av temaene krever at det jobbes systematisk i et lengre perspektiv og andre kan egne seg for mer kortsiktige prosjekter der resultatene vil kunne komme raskt.
De prioriterte temaene som ble drøftet i grupper under første tenketank er til dels komplekse utfordringer som krever et langsiktig arbeide. Nettverksledelsen ønsker derfor å komplettere denne tenketanken med en oppfølgingssamling der man jobber med noen utfordringer og muligheter som kan gi resultater på 1-2 års horisont eller enda kortere, slik at verdien for nettverksmedlemmene kan bli så stor som mulig både på kort og lang sikt.

3 temaer fra første tenketank blir fulgt opp konkret i første fase:

Økt effektivitet i havnene – Det kom opp mange konkrete punkter med tilknytning til hvordan havnene driftes og og hvilke behov næringen har knyttet til havnene. I samarbeid med nettverksmedlemmer skal disse prioriteres og aktiviteter igangsettes.

Tranport til og fra havnene – flere av aktørene opplever utfordringer knyttet til trafikkavvikling til og fra havnene. De store trafikkorridorene belastes uforholdsmessig mye. Dette har stor negativ effekt for næringslivet – blant annet grunnet flaskehalsene som skapes av dette. Mange av disse utfordringene er knyttet til politiske og byråkratiske prosesser, og resultatene ligger lengre frem i tid. Nettverksledelsen vil sammen med bransjen etablere en plan som beskriver hvordan man best kan bidra til at sentrale samferdselsårer utvikles til det beste for en effektiv og miljøvennlig logistikk.

Kunnskapsformidling – transportsystemet er et komplekst system med mange ulike aktører og interessenter. Næringen sitter med unik kunnskap som er kritisk for beslutningstakere å ha tilgang til. Nettverksledelsen vil utarbeide forslag til hvordan man i fellesskap best kan gjøre tilgjengelig og formidle næringens sammensatte behov på tvers av bransjer og målgrupper.

Invitasjon til deltakelse i neste tenketank og til aktiv deltakelse i nettverket

I slutten av august vil det arrangeres en ny tenketank med hovedfokus på utfordringer og muligheter der nettverket kan bidra til raske resultater. Det er av avgjørende betydning for verdien av en slik dag at en bredde av aktører bidrar aktivt med sin kunnskap under dagen, slik vi opplevde under første tenketank. Det er fortsatt ønske om å øke antall deltakere og nettverksledelsen vil derfor invitere flere aktører inn til neste samling og til aktiv deltakelse i nettverket. Målsettingen er å bygge et slagkraftig nettverk av næringsaktører for effektiv logistikk i vår region som kan vise til konkrete resultater.


Invitasjon-Politisk-gjennomslag

Presentasjon: In-depth maritime market information presentation

Les mer: Presentasjon

Firmapresentasjon – NCBF

Les mer: Firmapresentasjon

Nettverksmøte – Havnealliansen

Les mer: Nettverkkseminar Refsnes 140820 – Havnealliansen

Presentasjon Refnes Gods

Les mer: Presentasjon Refsnes Gods 20082014

Nettverksmøte – Tschudi Moss

Les mer: Tschudi Moss Nettverksmøte Aug 2014

OMW Knuts Competence

Les mer: OMW Knuts Competence

Nettverkskonferanse – Proposisjon – Lov om losordningen

Les mer: Nettverkskonferanse.MNU.20.08.2014. KV

Nettverkseminar – Gods på bane i Moss havn

Les mer: Nettverkkseminar Refsnes 140820 – Gods på bane

invitasjon_maritim

gateway

Nyhetsbrev – desember 2013

Vi ønsker følgende to selskaper velkommen til Moss og gratulerer med etableringen;

Altus Norway as.
Selskapet eies av Swire er et av verdens ledende innen logistikk. Altus’ core business er logistikk tjenester til offshore, import, samlast eksport med skip og fly. Selskapet har terminal i nytt hypermoderne bygg på Vanem i Marine Tradings næringspark Et spennende og fint komplimenterende tilskudd til de eksisterende i bransjen.

G.C.Rieber Salt as.
Selskapet har inngått avtale med Høegh Eiendom om leie av kai med lager. Rieber er den ubestridt største innen salt i Norge. Den gamle Peterson Kaia er bare egnet for en mindre del av selskapets laster, og det utrykkes ønske om å flytte mer aktivitet til Moss, når egnede områder kan skaffes. Felles for de to selskapenes begrunnelse for å etablere seg i Moss faller helt sammen med MNU’s beskrivelse av regionens attraktivitet: optimal beliggenhet i forhold til europaveiene, jernbane, ferge, Moss Lufthavn Rygge, havn som satsingsområde, tilgengelige arealer og arbeidskraft til lavere kostnader enn i Oslo,

Næringsparkene i regionen melder om øket aktivitet. Soma Nordic har flyttet inn i nytt bygg på Vanem, Asko utvider stort i Vestby og endelig synes det som avgjort at Ikea etablerer seg der.
Av lokale bedrifter går det på høygir på gamle Verven som døpes om fra Strand- til Næringspark,
og til manges forundring og ikke minst glede, er det gjennom arbeidet i Olje og Gass nettverket avdekket at det i tillegg til de nevnte og til velkjente Hansen Protection, finnes en rekke leverandører til offshore sektoren.
Rockwool konsernet satser også på Moss og annonserer betydelig økt produksjon på en mer miljøvennlig måte. Begge møllene har stor aktivitet.
Felleskjøpet, Kambo bygger ny formelfabrikk med dobbel kapasitet, som medfører betydelig økning i kvantum av importerte råstoffer til produksjonen.

Tschudi har startet ny line mellom Baltikum og Oslofjorden med ukentlige seilinger der Moss betjenes med selskapets faste Kontinent linje som feeder fra Drammen
DFDS Lys-Line har stor suksess med sideport skip fra UK og forventer ytterligere økning av
break bulk last. Selskapet har for sin linje på Kontinentet skiftet anløpshavn fra Ghent til – Zeebrugge og med det tilpasset seg speditørenes ønske om å flytte last fra land- til sjø.

Havnevesenet melder nedgang i containertrafikken på 2,2 % for årets 9 første måneder, for annets gods økning på 5,3 %.
For oktober isolert viser tallene sterke økninger på henholdsvis 14,8- og 24,1 %

Regjeringen gir klare meldinger om satsing på sjøtransport.
Kyst- og Samferdselsdepartementets sammenslutning. Midler avsatt til knutepunkt havner der Havnealliansen fyller kriteriene for tilskudd. Gjennomgang av lostjenesten sannsynliggjør flytting av linjen for bording av los fra Herføl/ Hvasser til Bastøy/Moss. Dette vil bety store økonomiske besparelser for skip som anløper Moss Havn.

Fastsettelse av sted for ny jernbanestasjon setter fart i arbeidet med ny bydel og ny multimodal havn, og tilrettelegging for skipning og deponering av tilgjengelige steinmasser.

Nettverket skal sammen med Horten Næringsforening den 6. februar 2014 arrangere en heldags mulighets- og attraktivitets konferanse på Støtvig Hotell der regionens fortrinn og muligheter blir debattert.
Innledere fra blant andre internasjonale speditører, rederier, næringen, befraktere og Samferdsels departementet.

Med tro på stor aktivitet og gode muligheter for næringslivet i regionen, ønskes Godt Nytt År!

Tor Jørgensen
Nettverksleder

Julebrev fra Havnealliansen

Moss havn og de andre havnene i Havnealliansen har i år hatt betydelig vekst i; godsmengde, arbeidsplasser og verdiskaping for næringslivet.
Les julebrevet fra Havnealliansen her