Moss kommune

Moss kommune

Nærmere beskrivelser av næringsarealer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner mv) i Moss kommune finner du her: Arealplan og reguleringsplaner Lenke til kommunedelplaner og vedtatt kommuneplan.

I Moss kommune er det mange enkelttomter og lokaler ledige. Det vises her til de ulike næringsmeglerne.

Næringsaksen Moss Øst

Næringsarealene ligger øst for Mosseporten langs fylkesvei 120. Moss bystyret godkjente planen i juni 2011. Næringsaksen øst

Vanem

To næringsområder, hver på noe over 40 daa, øst for Mosseporten på Vanem er ferdig regulert. En tomt på i overkant av 4 daa er ledig. Kontaktperson: Øivind Slangsvold, Næringsmeglerne i Østfold AS, tlf 69278900.

Tykkemyr/Furututen

Det er i overkant av 20 daa ledig næringsareal regulert til kontorer/næring på Tykkemyr/Furututen ved brannstasjonen øst for innfartsveien mellom Mosseporten og Nesparken.

For mer informasjon kontakt oss.

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no