Råde kommune

Råde kommune

Nærmere beskrivelser av næringsarealer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bestemmelser mv) i Råde kommune finner du her: Reguleringsplaner eller Kommuneplan

Se egen oversikt (med bilder/henvisninger) over ledige næringsarealer langs E6 i Råde.

Karlshusområdet

Karlshus er kommunesenteret i Råde og kommunikasjonskonutepunkt med 15 km til Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. Karlshus har nærhet til E6, RV 110 og 118, Moss Lufthavn Rygge og dobbeltsporet jernbane med IC-trafikk. Kommunesenteret har godkjent kommunedelplan med nye næringsarealer for handel, kontor og lett industri i sentrum og mot E6.

”Råde truckstop”

Ferdig regulert område (2002) på tot. ca. 54 da. hvorav ca. 27 da. er ledig/under etablering. Formål: Industri – øremerket til truckstop-senter med naturlig tilhørende etableringer. God adkomst til E6 via påkjøringsrampe – Jonsten.

Kontaktperson: Peder eiendom v/ Roar Rislaa, tlf: 69 28 53 64 .

Jonsten næringspark

Ca. 27 da avsatt til næringsformål, forretning, kontor, veiserviceanlegg, hotell. Reg. plan vedtatt høsten 2007. BYA 55 %. Beliggende på Jonsten med god adkomst til E6 via påkjøringsrampe – Jonsten. Ikke detaljhandel i enheter over 3000 kvm. Ikke tillatt med særlig miljøbelastende etableringer.

Kontakperson: Frode Lippert, tlf: 98 47 55 55 .

Stensrødjordet

Ferdig regulert område (2007) med ca. 51 da. næringsområde regulert til forretning, kontor, lett industri. BYA 50%. Sentral beliggenhet i tilknytning til Karlshus sentrum og mellom RV 110/E6. God adkomst til E6 via påkjøringsrampe – Jonsten. Ikke detaljhandel i enheter over 3000 kvm. Ikke tillatt med særlig miljøbelastende etableringer.

Kontaktperson: Kåre Haugen, Fabritius Prosjekt, tlf: 951 42 680 . E-post: kaare.haugen@fabritius.no

Karslhus sentrum

Ferdig regulert område (1995) som omfatter det etablerte sentrumsområdet i Karlshus. Regulert til forretning/kontor. Ledig kapasitet ca. 6 da. Det forventes i tillegg viderutvikling av eksiterende forretningseiendommer. Også to arealer (ca. 28 og ca 56 da) avsatt til framtidige næringsområder i Kommunedelplan for Karlshusområdet, men det er for tiden ikke kjent aktivitet i forhold til planlegging/etableringer i disse områdene.

Stasjonsområdet

Område ved Råde jernbanestasjon sør for Karlshus sentrum, ca. 86 da. Illustrert som mulig næringsområde i Kommunedelplan for Karlshusområdet etter planperiodens utløp, dvs. etter 2017. Utviklingen av området antas først å være aktuelt i forbindelse med framtidig utbygging av dobbeltsporet jernbane/nytt stasjonsområde, evt. ny rv 110 utenom Karlshus sentrum. Ulike typer næringsetablering kan være aktuelt.

Missingen

Åkebergmosen næringsområde har beliggenhet nær E6. Her er godkjente reguleringsplaner med mye ledig kapasitet for større, plasskrevende etableringer. Næringsområdet ”Fjeldberg Bruk” er avsatt som næringsformål i kommuneplanens arealdel og er nå under regulering med sikte på etableringer innen forretning, kontor og lett industri.

Åkebergmosen næringsområde

Ferdig regulert område (1988), totalt ca. 170 da. Det er en rekke etableringer innenfor området. Velegnet for større etableringer. Regulert til forretning, kontor, lett industri. BYA 50 %, ikke tillatt med etableringer som medfører forurensningsbelastning i f.h.t omgivelsene. Området ligger sentralt i forhold til adkomst til E6 via påkjøringsrampe Aasgård/Solli.

Kontakt: Veidekke eiendom v/Harald Nordahl, tlf: 69 97 27 99 (ca 14 da ledig).

Kontakt: Egil Nickolaisen Eiendom AS, tlf 90161650 (ca 90 da ledig).

Åkebergmosen/Rabben næringsområde

Ferdig regulert område (2006) med 101,4 da. næringsareal regulert til forretning, kontor, lett industri. Velegnet for større etableringer. Ikke detaljhandel over 3000 kvm. BYA 50%, ikke tillatt med etableringer som medfører forurensningsbelastning i f.h.t omgivelsene. Området ligger sentralt i forhold til adkomst til E6 via påkjøringsrampe Aasgård/Solli. Området er ferdig opparbeidet. 70-80 da er ledig.

Kontakt: Fredriksten utvikling v/Per Puck, tlf: 90825120.

Næringsområdet ”Fjeldberg Bruk”

Område av satt til næringsformål i kommuneplanens arealdel og er for tiden under regulering. Reguleringsplanen vil også omfatte ny og forbedret adkomst til dette området og næringsområdene Åkebergmosen og Åkebergmosen/Rabben (se omrd. 4 og 5 nedenfor). Ca 40 da. I dag listehøvleri, lagerplass, forretningsvirksomhet (ikke detaljhandel). Antatte framtidig reguleringsformål: Forretning, kontor, lett industri. Området ligger sentralt i forhold til adkomst til E6.

For mer informasjon kontakt oss.

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no