Våler kommune

Våler kommune

Nærmere oversikt over næringsarealer finnes i kommuneplanens tekstdel. Kart Kommuneplan og kommuneplanens arealkart.

Folkestad

Folkestad Næringsområde ligger ved riksvei 121 og utgjør ca 177 daa, hvorav 102 daa er nyregulert til næring-/industri-formål. Ca 60 daa er ledig.

Kontaktperson; Næringsmeglerne v Øyvind Slangsvold, tlf 40461800.

Våler Næringspark

Få minutter fra Mosseporten ligger Våler Næringspark ved riksvei 120 mot Hobøl. Av fremtidig avsatt ca 2500 daa, er 285 daa ferdig regulert til nærings-/industriformål. Området egner seg også godt til logistikkbedrifter. Regulering av ytterligere 75 daa må vente til neste rullering av kommuneplanens arealdel. Området har gode kommunikasjonsforbindelser med E18 i nord og E6 ved Moss i syd-vest.

Kontaktperson: Frode Kværneng tlf 69127980.

Gylderåsen Næringspark

Gylderåsen Næringspark ligger i tilknyting til det gamle radarområdet på Nike ved riksveien mellom Såner i Vestby og riksvei 120 i Våler. Området utgjør nord-vest-delen av Våler Næringspark som i fylkesplanen har et fremtidig omfang på ca 2500 daa. 20 daa kan tas i bruk nå, mens de resterende 10 daa må ventetil neste rullering av kommuneplanens arealdel.

For mer informasjon kontakt oss.

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no