Næringsutviklingsprosjektet

Om Næringsutviklingsprosjektet

MNU fasiliterer næringsutviklingsprosjektet.

Mosseregionens Næringsutvikling AS fasiliterer næringsutviklingsprosjektet som startet opp med Mosseregionen som målområde, og har etter hvert utviklet seg til et Østfoldprosjekt (ingen geografisk avgrensing). Prosjektet er finansiert av KMD, Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Mosseregionens kommuner. Prosjektsjef som ble tilsatt fra 1.1.13 rapporterer til leder av styringskomitéen som er administrerende direktør i MNU. For øvrig vises det til egen strategi- og handlingsplan for prosjektet.

image003

Oppdragsbeskrivelse foreligger, strategisk næringsanalyse er utarbeidet, styringskomitè er etablert og prosjektleder er engasjert. Prosjektplan for 2013-2015 og årlig handlingsplan foreligger.

Hovedmålsettingen er å legge til rette for at næringslivet i regionen generelt, og innenfor utvalgte næringsområder spesielt, får optimale forutsetninger som bidrar til økt konkurransekraft, knoppskyting, etablering av nye virksomheter og innovasjon.

Klikk på logoene for å lese mer om aktivitetene i de ulike nettverkene.

logo_maritim

Logistikk og maritim sektor

handlingsplan

Ytterligere tydeliggjøring av regionens / fylkets fortrinn og muligheter innen logistikk. Omlastning av containere til skip / jernbane. Økt frekvens på skipsløp. Prioritere B2B.

logo_viken

Leverandørindustrien til olje og gass

handlingsplan-2

Nettverket dekker nå hele Østfold. Arbeide aktivt med å forsterke samhandling mellom aktørene og sikre økt synlighet gjennom blant annet felles messedeltakelse og nettverksmøter. Prioritere B2B.

logo_gro

Helse og omsorgssektoren

handlingsplan-3

Hovedområdet er velferdsteknologi. Fortsette med nettverksmøter og ny tenketank samt velferdsteknologiprosjektet. Nettverkets hovednedslagsfelt er Østfold og Søndre Akershus. B2B skal prioriteres.

Prosjektplan og handlingsplan

Handlingsplan 2017

Prosjektplan 2013-2015 for næringsutviklingsprosjektet

 

Rapporter og analyser

Oversikt over næringsområder og bedrifter (kart og næringsstruktur) (word)

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen (word)

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen (pdf)

Regional analyse Østfold (pdf)

 

Resultat av pendlerundersøkelsen

resultatliste