MNU gratulerer Bandak Group med oppkjøp av ITM og ønsker lykke til med videre vekst!

bandak

Bandak Group vokser videre gjennom kjøp av I O S Tubular Management AS

Bandak Group AS og Breimyra Invest AS har signert en avtale som innebærer at Bandak Group kjøper 100% av aksjene i I O S Tubular Management AS (ITM).

«Bandak-konsernet har lagt en strategi for sterk vekst de nærmeste årene. Kjøpet av ITM er et viktig skritt i å styrke konsernet inn mot vedlikehold- og ettermarkedet på norsk sokkel», sier konsernsjef i Bandak Group, Per Gunnar Borhaug. «ITM er et veldrevet selskap med en god markedsposisjon og vi ser frem til å få ledelse og ansatte i selskapet med på laget. Med den sterke posisjonen ITM har innenfor Tubular Service og med deres tilstedeværelse på de sentrale basene på Vestlandet, vil ITM og Bandak Group sammen være meget godt posisjonert for å bli en sentral aktør mot vedlikehold/service innenfor drilling og mot subsea vedlikehold fremover».

ITM har om lag 75 ansatte, omsatte for NOK 140 millioner i 2012 og er lokalisert på basene i Tananger, Ågotnes og Florø. Selskapet har lang erfaring og er den ledende aktøren innen «Tubular Service» mot kunder på norsk sokkel. Leveransene innebærer lisensiert gjenging av forings-, produksjons- og borerør samt produksjon og leveranser av relatert utstyr. I tillegg har ITM aktiviteter knyttet til salg av rør og rørrelatert utstyr.

Bandak Group vil etter kjøpet av ITM ha om lag 475 ansatte og en forventet omsetning på mer enn NOK 800 millioner i 2013. Herkules Private Equity Fund III er hovedeier i Bandak, med en eierandel på mer enn 80%.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Se også:
www.bandakgroup.com
www.ITM.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef i Bandak Group, Per Gunnar Borhaug, på tlf. +47 907 39 441 eller Tore Waaland Adm. Dir ITM på tlf +47 970 83 502

Bandak Group er en ledende leverandør av produkter, systemer og tjenester til markeder innenfor olje&gass, marin og forsvar&romfart. Konsernet har virksomheter i Lunde, Risør, Halden, Notodden, Ålesund og i Kuala Lumpur. Bandak Group disponerer betydelige ressurser for gjennomføring av komplekse system- og produktleveranser , herunder engineering og prosjektledelse, avansert maskinering, sertifisert sveising, ”surface engineering” (høyhastighet termisk sprøyting, plasma- og clad-sveising), montasje , testing og dokumentasjon. Bandak’s hovedeier er Herkules Private Equity Fund III med ca 80% av aksjene, mens de resterende aksjene eies av ledelsen og andre nøkkelansatte.
Herkules består av tre investeringsfond med en samlet kapitalbase på NOK 12,25 milliarder I kommittert kapital fra norske og internasjonale investorer. Herkules har finansiell styrke som gjør det mulig å ta dominerende eierposisjoner i etablerte selskap med potensial for videreutvikling. Mer informasjon på www.herkules.no.

Bandak Group continue growth through acquisition of ITM

Bandak Group AS and Breimyra Invest AS have signed an agreement which implies that Bandak Group acquires 100% of the shares in I O S Tubular Management AS (ITM).

«Bandak Group has adopted a strategy for strong growth over the next years. The acquisition of ITM is an important step in strengthening the group towards maintenance and aftermarket on the Norwegian continental shelf”, says CEO of Bandak Group Per Gunnar Borhaug. “ITM is a well run company with a strong market position and we look forward to have management and employees in ITM as part of Bandak Group. With their strong position within Tubular Service and with presence on the key offshore bases on the western coast of Norway, ITM and Bandak Group together will be well positioned to develop into a key supplier of services towards the maintenance market within both drilling and subsea going forward”.

ITM has approximately 75 employees and had revenues of NOK 140 millions in 2012. The company is located at the offshore bases in Tananger, Ågotnes og Florø. With its long experience and competence it has become the leading provider of Tubular Service to clients on the Norwegian Continental Shelf. ITM’s offering includes licenced premium threading of tubular goods, as well as manufacturing and deliveries of related accessories. In addition ITM has activities related to procurement and trading of tubular goods and related equipment.

After the acquisition of ITM, Bandak Group will have approximately 475 employees and anticipates to have a turnover exceeding NOK 800 million in 2013. Herkules Private Equity Fund III is majority owner of Bandak with an ownership above 80%.

The transaction requires approval from Norwegian Competition Authorities.

See also:
www.bandakgroup.com
www.ITM.no

For further information, please contact CEO in Bandak Group, Per Gunnar Borhaug, on +47 907 39 441, or Tore Waaland Man. Dir ITM.+47 970 83 502.

Bandak Group is a leading supplier of products, systems and services to the oil&gass, maritime and defence&aerospace markets. The group is located in Lunde, Risør, Halden, Notodden, Ålesund and Kuala Lumpur. The Group manages significant resources for the implementation of complex system and product deliveries, including engineering and project management, advanced machining, certified welding, “surface engineering” (HVOF thermal spraying, plasma- and clad-welding, hardening etc.), installation, testing and documentation. The main shareholder of Bandak is Herkules Private Equity Fund III with approximately 80% of the shares, while the remaining shares are owned by the management and other key employees.
Herkules consists of three funds, with a total capital base of NOK 12.25 billion in committed capital from Norwegian and international investors. Herkules has the financial strength to acquire majority ownership positions in established companies with growth potential. More information to be found at: www.herkules.no