Regjeringen ber om utredning! Viktig milepæl i arbeidet med lansering av Rygge Beredskapssenter.

5

Vil at beredskapsetatene skal trene mer sammen

Som omtalt i Moss Avis: Les artikkelen her
 
Justis- og beredskapsdepartementet vil sammen med Forsvarsdepartementet se på mulighetene for nytt felles øvings- og kompetansesenter for beredskapsaktørene.
 
Regjeringen har satt seg som mål å videreutvikle samvirket mellom nød- og beredskapsetatene og Forsvaret i tett samarbeid med de frivillige organisasjonene. Økte muligheter for felles trening og øvelser er derfor et viktig virkemiddel.
 
– Regjeringen vil legge til rette for at beredskapsaktørene kan trene mer sammen. Det vil bidra til å videreutvikle et effektivt samarbeid og gode rolleforståelser. Det gir igjen økt samlet beredskap i Norge, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.
 
Ser på nye muligheter
Stortinget besluttet i 2012 at Forsvaret skal avvikle mye av sin aktivitet på Rygge flystasjon. Det frigjøres da store arealer med infrastruktur som kan egne seg til rednings- og beredskapstrening.
 
Det er tatt et initiativ til at Rygge i den forbindelse bør utvikles til et øvingssenter for beredskapsaktørene.

– Dette er et spennende initiativ med tanke på mulighetene for videre bruk av området når Forsvaret trekker seg ut, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Justis- og beredskapsdepartementet har derfor i første omgang gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å kartlegge status og fremtidig behov, både nasjonalt og regionalt, for felles øvings- og kompetansesenter for beredskapsaktørene. Dette skal gjøres i samarbeid med Forsvaret. 

UTKAST TIL MANDAT FOR UTARBEIDING AV MULIGHETSSTUDIE FOR NYTT ØVINGS- OG KOMPETANSESENTER FOR BEREDSKAPSAKTØRENE