Romjulshilsen fra Mosseregionens Næringsutvikling AS

image001_685x358

Hei
Et begivenhetsrikt år er snart over. Fokuset hos oss er å bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

Stor aktivitet
Vi takker våre engasjerte ressurspersoner og dere som går inn med stor dugnadsinnsats. Takk også til aktive eiere, til mer enn 100 bedriftspartnere, til Østfold fylkeskommune (ØFK) og det offentlige virkemiddelapparatet for øvrig, som gjør det mulig å holde et høyt aktivitetsnivå.

For eierkommunene i Mosseregionen engasjerer vi oss i næringsfrokoster/temamøter, høringsuttalelser, representasjon i ulike næringsfora, arrangementer/konferanser, prosjektrelaterte oppgaver i kommunene, kontakt/dialog med bedriftene, bindeledd mellom bedrifter og kommunene mm.

Det avholdes jevnlig godt besøkte grὔnderkafeer i Moss. Vi takker våre samarbeidspartnere Etablererservice i Østfold, Innovasjon Norge, Verket FabLab og CWI AS (CoWorkingInternational) for godt samarbeid om grὔnderkafeene.

Det er gledelig at Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN) som MNU bidro til å etablere i 2016, allerede har investert i flere teknologi- og kunnskapsbedrifter i en tidlig oppstartsfase.

Gledelig er det også et Mosseregionen i 2017 igjen ble kåret til beste Østfoldregion i NHO’s nærings-NM (verdiskaping, sysselsetting og nyetableringer) og ligger også meget høyt på landsstatetikken.

Næringsutviklingsprosjektet
Når det gjelder Næringsutviklingsprosjektet (1.1.13 – 31.12.18) er vi i ferd med å bryte ned siloene i bransjenettverkene og går fra 3 bransjenettverk til en tverrindustriell klynge. Som et resultat av- og som videreføring av næringsutviklingsprosjektet, ble VIKEN Teknologiklynge 4.0 formelt stiftet som forening 30.11.17 av 14 bedrifter og MNU. Fokus er samarbeid og samhandling mellom små og mellomstore bedrifter og mellom SMB’er og akademia, ikke minst mtp mulighetene knyttet til Industri 4.0 (digital transformasjon). Resultatet av prosjektet så langt er omlag 740 arbeidsplasser i arbeidsplassregion. Akkurat nå løper 29 business to businessprosjekter mellom 18 bedrifter i VIKEN Teknologiklynge 4.0.

Etablering av flyteknisk miljø på Rygge vil fortsatt ha sterkt fokus. AIM Norway som er i ferd med å reise et 4 000 m2 bygg innenfor gjerdet på Rygge Flystasjon, ønskes velkommen. Neste byggetrinn er testcelle for motorene til forsvarets nye jagerfly.

Statlige arbeidsplasser til Østfold
MNU leder på oppdrag fra partnerskapet Næringsriket Østfold, prosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold». Arbeidet i prosjektgruppen startet opp høsten 2016. Det konkrete resultatet så langt er beslutning om flytting av mer enn 300 arbeidsplasser. Styringsgruppen jobber nå med 6-7 konkrete delprosjekter og vurderer løpende nye muligheter. Nærings- og kulturkomiteen i ØFK som har bevilget prosjekttilskudd, har også bedt om at det vurderes en tilsvarende satsing/prosjekt når det gjelder akkvisisjon av private bedrifter til Østfold.