Sammendrag fra Idemyldringen

maritim-logo

Maritim&Logistikk nettverk

Nettverket Maritim&Logistikk har som formål å bidra med tilrettelegging for etablering av nye logistikk virksomheter og bidra til styrking av eksisterende virksomheter, også på kunde- og leverandørsiden. Det er lite som tyder på at logistikk være seg på sjø, bane eller land, blir mindre aktuelt i vår region fremover. Betydelig befolkningsvekst er forventet i hele østlandsområdet. I vår region, som den mest sentralt plasserte, vil kravet til optimale og miljøvennlig logistikkløsninger øke betydelig fremover.

 

Aktive nettverk av ulike aktører gir bedre og raskere resultater – taktskifte i Maritim&Logistikk-nettverket i vår region.

Aktivitetene og engasjementet i nettverket skal løftes og økt verdiskaping for næringen er forventet. For å sikre sterk forankring i næringens behov er nettverksledelsen styrket, og gjennomføringen av en tenketank 7. mai i år definerte starten på verdiskapingsløftet innenfor logistikk i Østfold. Formålet med tenketanken var å identifisere aktuelle felles problemstillinger som nettverket skal jobbe videre med fremover og komme frem til konkrete aksjoner. Gjennom gode presentasjoner og engasjert deltakelse kom det frem mange relevante temaer som alle er dokumentert for videre bearbeiding. Noen av temaene krever at det jobbes systematisk i et lengre perspektiv og andre kan egne seg for mer kortsiktige prosjekter der resultatene vil kunne komme raskt.
De prioriterte temaene som ble drøftet i grupper under første tenketank er til dels komplekse utfordringer som krever et langsiktig arbeide. Nettverksledelsen ønsker derfor å komplettere denne tenketanken med en oppfølgingssamling der man jobber med noen utfordringer og muligheter som kan gi resultater på 1-2 års horisont eller enda kortere, slik at verdien for nettverksmedlemmene kan bli så stor som mulig både på kort og lang sikt.

3 temaer fra første tenketank blir fulgt opp konkret i første fase:

Økt effektivitet i havnene – Det kom opp mange konkrete punkter med tilknytning til hvordan havnene driftes og og hvilke behov næringen har knyttet til havnene. I samarbeid med nettverksmedlemmer skal disse prioriteres og aktiviteter igangsettes.

Tranport til og fra havnene – flere av aktørene opplever utfordringer knyttet til trafikkavvikling til og fra havnene. De store trafikkorridorene belastes uforholdsmessig mye. Dette har stor negativ effekt for næringslivet – blant annet grunnet flaskehalsene som skapes av dette. Mange av disse utfordringene er knyttet til politiske og byråkratiske prosesser, og resultatene ligger lengre frem i tid. Nettverksledelsen vil sammen med bransjen etablere en plan som beskriver hvordan man best kan bidra til at sentrale samferdselsårer utvikles til det beste for en effektiv og miljøvennlig logistikk.

Kunnskapsformidling – transportsystemet er et komplekst system med mange ulike aktører og interessenter. Næringen sitter med unik kunnskap som er kritisk for beslutningstakere å ha tilgang til. Nettverksledelsen vil utarbeide forslag til hvordan man i fellesskap best kan gjøre tilgjengelig og formidle næringens sammensatte behov på tvers av bransjer og målgrupper.

Invitasjon til deltakelse i neste tenketank og til aktiv deltakelse i nettverket

I slutten av august vil det arrangeres en ny tenketank med hovedfokus på utfordringer og muligheter der nettverket kan bidra til raske resultater. Det er av avgjørende betydning for verdien av en slik dag at en bredde av aktører bidrar aktivt med sin kunnskap under dagen, slik vi opplevde under første tenketank. Det er fortsatt ønske om å øke antall deltakere og nettverksledelsen vil derfor invitere flere aktører inn til neste samling og til aktiv deltakelse i nettverket. Målsettingen er å bygge et slagkraftig nettverk av næringsaktører for effektiv logistikk i vår region som kan vise til konkrete resultater.