Sommerbrev fra MNU

Sommerbrev-fra-MNU-2016

Juni 2016

Et begivenhetsrikt halvår

Flere betydningsfulle vedtak som får store konsekvenser for næringsetableringer og arbeidsplasser er fattet i 2016.

Områdereguleringsplanen for Moss Havn er vedtatt, og arbeidet med å utvikle mer detaljerte planer for fremtidens bynære kompakthavn kan starte. Her ligger mange viktige avklaringer, herunder arealbehov, tekniske løsninger og konsekvenser av innlandshavn (dry-port) ved E6/næringsaksen øst. MNU har bidratt i arbeidet med å sikre statlig tilskudd til konseptuell utredning knyttet til etablering av avlastingsområde/innlandshavn. Havnen er svært betydningsfull for mange eksisterende- og potensielt nye bedrifter i vår arbeidsplassregion.

Et viktig resultat av Riksvei 19-konferansen som MNU bidro til å gjennomføre i april, var at Stortinget ifm revidert nasjonalbudsjett i juni ber samferdselsdepartementet bidra til forgang i planleggingen, slik at det i størst mulig grad sikres at planlegging og gjennomføring av KVU veisystemet for Moss/Rygge samordnes med dobbeltsporet gjennom Moss.

MNU har bidratt aktivt i kampen for å hindre innføring av flypassasjeravgiften da de negative konsekvensene i vår region er svært alvorlige. Når den nå er innført, vil vi bidra i arbeidet med å finne alternative muligheter for sivil flytrafikk på Rygge i fremtiden. Delt trafikk mellom flyplassene i hovedstadsområdet, er her et stikkord.

Regjeringen skal før jul legge frem en stortingsmelding der også forslag til utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, blir tema. Vi står i den nærmeste fremtid overfor en viktig utfordring; å grundig argumentere for at aktuelle statlige enheter/direktorater/selskaper/utdanningsinstitusjoner skal lokaliseres til vår region.

Gjennom næringsutviklingsprosjektet er det over tid arbeidet for å etablere et flyteknisk miljø på Rygge. Første seier her er styrevedtak i AIM Norway om å etablere vedlikeholdet av motorene til forsvarets nye kampfly på Rygge. Dersom AIM Norway flytter sin virksomhet på Kjeller til Rygge, vil dette bety etablering av flere hundre arbeidsplasser. Det jobbes også med kartlegging og mulighetsanalyse for flytting av andre militære enheter som i dag er lokalisert til Kjeller, som etter hvert skal legges ned. Det arbeides parallelt med andre selskaper som ønsker å være del av et sterkt flyteknisk miljø på Rygge. Videre foreligger ferdige planer for etablering av flyfraktterminal i tilknytning til flyplassen.

Det ligger mye positivt for Rygge i Forsvarets langtidsplan som ble lagt frem for Stortinget 17. juni. Det er i forberedelsen til denne jobbet opp mot stortingspolitikere for å sikre at det ifm langtidsplanen klart blir fastslått at luftforsvaret over tid skal drifte flystripa på Rygge videre, -uavhengig av sivil lufttrafikk. Sistnevnte ligger nå som en klar forutsetning i Forsvarets langtidsplan. Dette er avgjørende viktig for å lykkes med utviklingen av et flyteknisk miljø på Rygge.

Midtveisevaluering av næringsutviklingsprosjektet

Næringsutviklingsprosjektet har årlig budsjett på ca 6 mill kr og har ingen geografiske grenser, men et hovedfokus i Østfold/Follo. Fokusområdene i næringsutviklingsprosjektet er de tre bedriftsnettverkene VIKEN teknologi, Maritimt- og logistikk, samt GRO helseteknologi. I tillegg kommer prosjekter innenfor flyplassrelatert næring. I nettverkene er det fokusert på vekst og innovasjon gjennom business to business (B2B) prosjekter. Det er foretatt en midtveisevaluering av næringsutviklingsprosjektet (2013-2018) fra uavhengig konsulentselskap. Formålet med evalueringen har vært å belyse prosjektets gjennomføring, resultater og effekter så langt og gi råd for videre drift i kommende 3 år. Metier AS som etter anbudsrunde vant oppdraget, er et internasjonalt selskap som gjennom 25 år har etablert seg som det ledende kompetansesenteret innen prosjektledelse i Norge. Metier AS har foretatt analyser, herunder på grunnlag av 35 intervjuer med ulike aktører/bedrifter. Prosjektet har som mål å skape «målbar vekst i nye næringsetableringer og innovasjon/knoppskyting i eksisterende næringsvirksomheter i Østfold». I konklusjonen fra Metier under vurdering av relevans, effekt og målrealisering fremkommer at

 • prosjektet har lykkes i å spisse innsatsen mot utvalgte satsningsområder gjennom å etablere tre levedyktige bedriftsnettverk og en aktiv samling av initiativer og prosjekter
 • prosjektet kan vise til et godt omdømme, høy aktivitet og god utnyttelse av anvendte midler
 • for tidlig terminering av prosjektet eller en mangelfull plan for videreføring etter 2018 vil redusere potensielle gevinster og undergrave måloppnåelsen
 • Når det gjelder næringsutviklingsprosjektets effektivitet og innretning for fremtiden, fremkommer at
 • prosjektet i sin nåværende form er organisert og innrettet på en måte som også vil gi effekt i de neste 3 årene
 • prosjektet har investert bra og lagt et godt grunnlag for å høste gevinster
 • kompetansen som prosjektet besitter, og innsatsen som ytes, oppleves svært verdifull for næringslivet og et viktig bidrag for å skape og opprettholde arbeidsplasser i regionen
 • næringsutviklingsprosjektet bør fortsette i samme spor, bare spisses mer mot enkeltprosjekter som har stort potensial, herunder etablering av statlige arbeidsplasser
 • tettere samarbeid mot Ås-miljøet bør tilstrebes
 • det tilstrebes økt fokus på å tiltrekke investorer til regionen
 • planlegge hvordan nettverk og øvrig aktivitet skal ivaretas etter 2018 for å sikre og optimalisere gevinster

“Fått til veldig mye med lite ressurser”
Fra rapportens oppsummering av tilbakemeldinger

Sommerbrev_fra_MNU_2016_faser

Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN)

Det er gledelig at også vår region har lykkes i å etablere et tidlig-fase investeringsfond. Østfold Follo Nyskapingsfond ble stiftet i april. Her har institusjonelle og private aktører til sammen bidratt med startkapital på omlag 25 mill kr. MNU har hatt gleden av å inneha sekretariatsfunksjonen i planleggingsperioden frem til etablering av tidligfasefondet i april. Vi håper og tror at fondet vil bidra til å løfte frem gode oppstartbedrifter med vekstpotensial.

Etablererservice og gründerkafé

MNUs lokaler står til disposisjon for våre gode samarbeidspartnere og våre innleide konsulenter/gode hjelpere. Vi vil spesielt takke Innovasjon Norge og Etablererservice Østfold for hjelp, råd og tilskudd til gründere (til sammen mer enn 50 veiledningsmøter første halvår), og for planlegging og bidrag i MNUs gründerkafeer der et 50 talls personer møtes for å lære, utveksle erfaringer og få- og gi råd. Takk til Østfold Bedriftsenter AS som frem til nå har drevet Etablererservice, og gratulerer til vår nye samarbeidspartner Næringshagen Østfold AS som etter anbudsrunde i Østfold fylkeskommune nå tar over Etablererservicetjenesten i Østfold.

2015-02-26_MNU_Gründerkafe_1200x627

Felles digital markedsføringsplattform

Det lokale nettverket for hotellnæringen i Mosseregionen som fasiliteres av MNU, har i tillegg til aktører innenfor boligutvikling og næringsmegling påpekt behovet for en felles digital markedsføringsplattform for Mosseregionen. Dette er høyt prioritert også i MNU, i MIN og i kommunene. Moss kommune har i den anledning tatt over databasen og innholdet som tidligere Visit Moss AS hadde lagt inn i Visit Norway-systemet. Denne informasjonen er nå ivaretatt og kan oppdateres. I tillegg til besøksattraktivitet vil det bli lagt inn to nye likeverdige områder; bo-attraktivitet og nærings-attraktivitet.

MNU som bindeledd mellom næringsliv og kommunene i Mosseregionen

MNUs mer generelle oppdrag blir blant annet gjennomført gjennom daglige telefonhenvendelser, «kundebesøk» i MNUs lokaler eller i møter med bedrifter og offentlige aktører. Det ble første halvår avholdt ca 140 møter med private- og offentlige aktører.

Aktiviteten er stor og teamet har stor arbeidsglede!

Strålende sommer fra oss i MNU!

Med vennlig hilsen

Yngvar Trandem
Administrerende direktør