Sommerhilsen fra MNU

2015-07-03 Sommerhilsen MNU

Sysselsettingsveksten i mosseregionen var i 2014 på 361 personer og halvparten av disse hadde høgskole-/universitetsutdanning. Dette betyr at det var en god vekst i arbeidsplasser for akademikere i mosseregionen i 2014. Mai-statistikken fra NAV viser at den positive trenden med nedgang i arbeidsledigheten har fortsatt inn i 2015. Dette er svært gledelig i et fylke der arbeidsledighetstallene er høye i nasjonal målestokk.

Det er stor interesse for gründerkafeen som MNU arrangerer i samarbeid med Etablererservice Østfold. Over 50 personer deltok i de to samlingene første halvår. Også de to kursene á 6 kvelder første halvår har vært godt fylt opp. 

Det er en stor utfordring for mange oppstartbedrifter/gründere å komme igjennom den såkalte «dødens dal» frem til at bankene er aktuelle finansieringskilder. Moss Industri- og Næringsforening (MIN) har tatt initiativ til å etablere et regionalt såkornfond i Østfold/Follo. MNU fasiliterer en prosjektgruppe som jobber med et konkret prospekt for fondet. Her vil både lokale investorer, banker og fylkeskommunen delta for å realisere investeringsfondet.

Innovasjon Norge (IN) har etablert kontorfellesskap med MNU. MNU har bidratt til at ca 25 gründere/bedrifter med behov for etableringsråd/tilskudd/hjelp til søknadsprosess har fått dette direkte av INs representant hos oss.

Som nye styremedlemmer i MNU har vi fått med oss CEO i DnB Næringsmegling, Anne Helene Mortensen og forfatter/daglig leder i Hesselberg Bygg, Erik Grønner. Styringskomiteen for næringsutviklingsprosjektet er styrket med daglig leder i Inkubator Ås (NMBU), Simen Hesleskaug og administrerende direktør i Visma SmartSkill, Marit Meyer Solheim. Vi ønsker de nye bidragsyterne velkommen med i det viktige næringsutviklingsarbeidet.

Eierne i MNU har denne våren ønsket å få vurdert hvorvidt MNU skal utvide fokusområdet også mot reiselivsbransjen. I eiermøte 18. juni ble følgende besluttet: «Eiermøtet konkluderte enstemmig med at MNU ikke tar inn reiselivsnæring som nytt fokusområde ved blant annet å kjøpe aksjer i VisitØstfold AS. Dette med bakgrunn i tilbakemelding fra Moss Industri- og Næringsforening, hotellnæringens kost-/nyttebetraktninger knyttet til VØ/web-plattformen og tidligere anbefaling fra MNUs styre; «Både med basis i erfaringer og i egen strategi, samt i loddet stemning i HOK-næringen, vil ledelsen/styret i MNU ikke anbefale at MNU tar ansvar for hverken hele eller deler av opplevelsesnæringen i mosseregionen.» Dette innebærer at MNU fortsatt skal spisse sin virksomhet mot eksisterende fokusområder som fremgår i strategiplanen.

Mye av vår aktivitet utføres gjennom næringsutviklingsprosjektet som MNU fasiliterer. Næringsutviklingsprosjektets aktiviteter utføres uten geografisk avgrensing, og dekker naturlig hele vår felles arbeidsregion som i hovedsak er Østfold og Follo.

 

Bransjenettverkene (Maritim- og logistikknettverket, leverandørnettverket VIKEN olje & gass og helseteknologinettverket GRO) har denne våren gjennomgått spennende utvikling og avholdt gode arrangementer. Både helseteknologinettverket GRO og Maritim- og logistikknettverket har gjennomført «tenketank» med inviterte ressurspersoner. Styringsgruppene er i gang med å utvikle ambisiøse og langsiktige strategier som skal bidra til verdiskaping og vekst innenfor sine områder.

Leverandørnettverket VIKEN olje & gass inviterte i april bedriftene med på felles stand på Subsea Valleymessen. Åtte selskaper deltok under fellesparaplyen som var messens største og mest synlige stand. Tilbakemeldingene fra deltakende bedrifter var svært god. Flere business to business-prosjekter (B2B) har kommet ut av samlingene i nettverket. Som eksempel kan nevnes at ca 110 deltakere var til stede i nettverksmøte i mai der temaer var underleverandørbransjens muligheter i forbindelse med gigantutbyggingen av Johan Sverdrup-feltet utenfor Stavanger.

Vi jobber med flere prosjekter på/rundt Rygge Flystasjon, herunder flyfraktterminal. Vi er optimistiske når det gjelder Forsvarets videre satsing på Rygge. Vi venter i spenning på konklusjonene i «Forsvarssjefens militærfaglige råd» som nå er under utarbeiding. Det var også gledelig at Stortinget fulgte opp vårt arbeid med Rygge Beredskapssenter ved å bevilge 2 mill kr til formålet i revidert nasjonalbudsjett nå i juni.

Vi er svært glade for at mer enn 4.300 følger oss fast på Facebook og mange følger oss på LinkedIn og/eller følger med på nyheter på nettsiden vår. Vi er også stolte av at antall bedriftspartnere som støtter arbeidet i MNU og i næringsutviklingsprosjektet nærmer seg 120 bedrifter.

 
God sommer!

 
Med vennlig hilsen

Yngvar Trandem
Administrerende direktør

Mobil 91775556
E-post: post@mnu-as.no